Avlopps och brunnsrengöring högtrycksspolning - Rörmokare24

Avlopps och brunnsrengöring

Avloppsrensning | Stopp i avloppet – vi löser avloppsstopp

Vi är specialister på avloppsrensning och avloppsstopp. Vi hjälper fastighetsägare med igensatta avloppsledningar och stopp i avloppet.

När vattnet inte vill rinna undan i toaletten, duschen eller i handfatet så bör du skynda dig att åtgärda problemet. Stopp i ett avlopp och översvämning kan snabbt orsaka fukt och vattenskador vilket kan leda till stora kostnader och problem om du har otur.

Rengöring av brunn

Lär känna din brunn!
För att kunna sköta om brunnen och dricksvattenanläggningen, är det bra att lära sig hur dessa fungerar. Var är brunnen placerad? Är den grävd eller borrad? Vilken typ av pump har du?

Tre typer av brunnar

Det finns främst tre olika brunnstyper. Vanligast idag är att man anlägger bergsborrade brunnar. Men de andra typerna av brunnar är också vanliga, särskilt i äldre fastigheter.

Grävd brunn
För en grävd brunn krävs att det finns vattenförande lager på ett djup av högst fem till sex meter. Eftersom den grävda brunnen är anlagd i ytliga grundvattenmagasin, är den särskilt känslig för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd och jordbruk. Den grävda brunnen är också känslig för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig, eller att brunnen sinar helt, under torrperioder. En grävd brunn anläggs oftast i egen regi då det inte finns företag i Sverige som har specialiserat sig på att gräva brunnar. Med bra förutsättningar och god utformning kan de fungera bra.

Filterbrunn
En filterbrunn är en borrad brunn i jordlagren, där filtret anpassats till det grundvattenförande lagrets egenskaper. Eftersom vattnet tas upp från ett större djup än i den grävda brunnen är filterbrunnen mindre känslig för ytlig påverkan.

Borrad brunn
Bergborrade brunnar utförs i Sverige oftast med hjälp av så kallad sänk-hammarborrning, som drivs med tryckluft. Metoden är en kombination av rotation och slag. Denna borrteknik klarar av nästan alla former av vattenborrning oberoende av markförhållanden. Annan teknik är bero-ende av speciella geologiska förhållanden och har olika begränsningar. Bergborrade brunnar anläggs vanligtvis i två moment: dels borrning med foderrör genom jordlager och några meter ner i berget, dels ren bergborrning ner till vattenförenade lager eller sprickor. Bergborrad brunn är den brunnstyp som anläggs mest idag. Den berg-borrade brunnen har stora fördelar om arbetet med den utförs omsorgs-fullt och yrkesmässigt. Anlita därför endast certifierade brunnsborrare. Borrtekniken underlättar bland annat möjligheterna att ge brunnen ett gott skydd mot yttre påverkan. Även om vattentillgången kan vara liten är det är relativt sällsynt att en bergborrad brunn ger för lite vatten för ett enskilt hushåll.

KBAB Matfett i avloppen - Västmanlands Television

Wikipedia information om Avlopp

Avlopp Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller BDT-vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Synonymer till avlopp

  • kloak, slask, slasktratt, vask; avloppsrör, avloppsledning; avloppsvatten, kloakvatten, smutsvatten; utlopp, utflöde, utströmning, utsläpp, bortrinnande, avrinning